Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TÜRKİYE TOPLUMSAL VE EKONOMİK TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Müdür: Prof.Dr. Sait Öztürk

Müdür Yardımcısı : 

Yönetim  Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nevin Coşar
Prof. Dr. Sait Öztürk 
Prof. Dr. Cemal Zehir

Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Halil İnalcık (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre Kongar (YTÜ Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Güler Aras (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Turan Yay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabri Orman (TC Merkez Bankası Meclis Üyesi)
Taha Akyol (Gazeteci – Yazar – Hürriyet Gazetesi)
Prof. Dr. Esra Danacıoğlu  (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevin Ateş (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Bedri Gencer (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent Arı (Dolmabahçe Saray Müdürü)
Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatmagül Demirel (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Celali Yılmaz (Sermaye Piyasası Kurulu)

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik

Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

(18 Kasım 2003 tarih, 25293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

 

Amaç

Madde 1 —Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezinin temel amacı Türkiye’nin sosyal ve ekonomik tarihini yeni bir anlayış çerçevesinde dinamik kavramlar ve yöntemlerle araştırmak, incelemek ve anlatmaktır. Toplumun yarına hazırlanmasında sosyal bilimlere düşen görev, toplumda neyin niçin ve nasıl değiştiğini ve nelerin varolmakta devam ettiğini araştırmak, incelemek ve anlamak olduğundan; araştırma merkezimizde, sosyal ve ekonomik tarih araştırmalarını temel görevi kabul ederek, multidisipliner bir anlayış içerisinde, düne ve bugüne geniş bir açı içerisinde yaklaşmayı öngörmekte ve toplumumuzun yarınlara hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamakta ve ummaktadır. Başka bir deyişle merkezimiz statik ve pasif bir eğitim ve araştırma anlayışı yerine dinamik, çok yönlü, ileriye dönük bir tarih ve toplum felsefesini düstur edinerek Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Türk ekonomik ve sosyal tarihine dair bugüne dek yapılmış olan araştırmalar önemli ve çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş ve bugünün anlaşılmasında tarih araştırmalarının ne kadar önemli bir işleve sahip olabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla bu tür araştırmaların yeni konu, kavram ve yöntemlerle devam ettirilebilmesi fevkalade önem taşımaktadır. Merkezimiz bu çalışmalara yeni bir hız ve canlılık getirebilmek için kendine düşen görevleri yerine getirecek ve bu amaçla çok yönlü araştırma ve çalışmaların yürütülebilmesi için altyapıyı ve entelektüel ortamı hazırlayacaktır. Bu amaçla kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel, konferans şeklinde çeşitli toplantılar düzenlemek ve bunların sonuçlarını yaymak ve yayınlamak merkezin temel işlevlerinden biri olacaktır. Bunların yanı sıra merkezimiz önemli konuların araştırılmasına önayak olacak ve bunların sonuçlarını monografiler halinde yayınlayacaktır. Merkezimiz yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliğine gidecek ve ortak projeler geliştirerek Yıldız Teknik Üniversitesinin bu alanlarda önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Müstakil ve sürekli bir yayın organını faaliyete geçirerek araştırma ve inceleme sonuçlarının gecikmeden akademik çevrelerce paylaşılmasını sağlamak ve böylece üniversitemizdeki entelektüel ortamın canlı tutulmasına katkıda bulunmak merkezin temel amaçlarından biri olacaktır.

Türk sosyal ve ekonomik tarihinin ve onunla bağlantılı diğer konuların temel kaynaklarını saptamak ve bu kaynakların bir araya getirilebilmesini sağlamak Merkez faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Bu itibarla, zaman içerisinde bir uzmanlık kütüphanesi ile arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturarak Yıldız Teknik Üniversitesini araştırıcıların vazgeçilmez bir uğrak yeri haline getirmek Merkezimiz amaçlarından bir diğeridir.

Kuruluş

Madde 2 —"Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi" Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir araştırma merkezidir. Merkez, 2547 ve 2880 sayılı Kanunlara ve üniversite senatosunun kararlarına uygun olarak kurulmuş olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir.

 

Organlar

Madde 3 —Araştırma merkezinin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür

Madde 4 —Müdür, Yıldız Teknik Üniversitesinde tam gün görevli ve uzmanlık alanı araştırma merkezinin faaliyet alanı ile uyumlu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdürün rektörce yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

Müdür, merkezin Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcısının yerine getireceği görevler Müdür tarafından belirlenir. Müdürün görev başında bulunamaması durumunda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdüre vekalet süresi üç ayı geçemez.

Müdürün Görevleri

Madde 5 —Müdürün görevleri şunlardır:

a) Araştırma Merkezini temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez faaliyetlerinin kuruluş amacına uygun biçimde yürümesini sağlamak,

d) Merkezin fiziksel alt yapısının amaçlara uygun biçimde gelişmesini sağlamak,

e) Merkezde görevli personelin merkez amaçlarına uygun biçimde sürekli çalışmasını sağlamak ve gözetmek,

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

g) Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

h) Yıl sonlarında faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 —Yönetim Kurulu müdür dahil olmak üzere üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler, uzmanlık alanları araştırma merkezinin faaliyet alanı ile uyumlu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve görevlendirilmelerinde şu prosedür izlenir:

Merkez müdürü her üye için üniversite senatosuna iki aday önerir, senatoca seçilen isimler rektörce onaylanır.

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 7 —Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşür, acil hallerde Müdür Yönetim Kurulunu derhal toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararları alır. Yıl sonlarında yıllık faaliyet raporunu değerlendirir ve gelecek yılın çalışma programını belirleyerek rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlar.

Danışma Kurulu

Madde 8 —Danışma Kurulu, üniversite içinden ve dışından merkez konuları ile ilgili kişiler arasından seçilen en çok yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunun önereceği isimlerin Rektörce onaylanması sonucunda belirlenir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanarak merkezin çalışmalarını gözden geçirerek görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları ve konuları hakkında önerilerde bulunur. Araştırma Merkezinin faaliyet ve toplantılarında etkinlik göstermeyen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile düşer ve yerlerine yenileri görevlendirilir.

Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Danışma Kurulu üyelerinden biri "Baş Danışman" sıfatıyla görevlendirilebilir. Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda Müdür Baş Danışman ile sürekli istişarede bulunur.

Kadrolar

Madde 9 —Merkezin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli akademik, uzman, idari, teknik ve hizmetli personel 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.